Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siilinjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.11.2022/Pykälä 235


 

Kunnanjohtajan viran täyttäminen

 

Kunnanhallitus 14.11.2022 § 235  

1010/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Huttunen, puh. 040 568 2159 ja hallintoasiantuntija Ella Kauppinen, puh. 044 740 1104

 

Kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on 25.10.2022 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan virasta siten, että hänen viimeinen virassaolopäivänsä on 31.7.2023. Kunnanvaltuusto on merkinnyt Vesa Lötjönen irtisanoutumisen tiedoksi kokouksessaan 7.11.2022 § 42.  Hallintosäännön 42 §:n mukaan valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta. 

 

Kunnanjohtajan tehtävät ja toimivalta

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Edelleen Siilinjärven kunnan hallintosäännön 10 §:n mukaan kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa kunnanhallituksen alaisuudessa.

 

Kunnanjohtajan tehtävistä ja toimivallasta säädetään tarkemmin Siilinjärven kunnan hallintosäännössä (mm. 23 §).

 

 

Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimus ja palvelussuhteen ehdot

Perustuslain 125 §: n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on määritelty hallintosäännön 39 §:n mukaan seuraavasti: Kunnanjohtajaksi valittavalta vaaditaan yliopistossa tai tiedekorkeakoulussa suoritettu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon.

Lisäksi kunnanjohtajalta edellytetään kokemusta johtamisesta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä elinkeinoelämän tuntemusta ja yhteistyökykyä sidosryhmien kanssa. Arvostamme julkishallinnon ja talouden yleistä asiantuntemusta, muutoksen johtamiskykyä, mediataitoja sekä tulevaisuuteen suuntaavaa ja innovatiivista asennetta.

 

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja virkasuhteen ehtoihin sovelletaan KVTES:iä. Virassa on kokonaispalkka, hakijoita pyydetään esittämään palkkatoive. Viran koeaika on 6 kuukautta.

 

Kunnanjohtajan rekrytoinnissa voidaan käyttää konsulttipalveluita mukaan lukien soveltuvuusarviointia.

 

Valittavalta edellytetään huumausainetestiä koskeva todistus (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 6 §) sekä hyväksyttävä selvitys terveydentilasta.

 

Johtajasopimus

Kuntalain 42 §:n mukaan:

"Kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon mitä hallintosäännössä määrätään.

 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto."

 

Edellisessä kappaleessa viitatussa kuntalain 43 §:ssä säädetään kunnanjohtajan irtisanomisesta tai siirtämisestä muihin tehtäviin.

Uuden kuntalain 42 §:n tultua voimaan on johtajasopimus lakisääteinen, joten kunnan ja kunnanjohtajan välillä johtajasopimus on tehtävä. Mikäli johtajasopimukseen ei sisälly määräyksiä erokorvauksesta, johtajasopimuksen voi hyväksyä myös kunnanhallitus.

 

Väliaikaisen valintaryhmän perustaminen

Kunnanhallitus voi halutessaan perustaa väliaikaisen valintaryhmän ja valtuuttaa sen vastaamaan kunnanjohtajan rekrytoinnin valmistelusta (hallintosääntö 21 § kohta 26). Valintaryhmä vastaa kunnanjohtajan viran hakuilmoituksen laatimisesta ja julkaisusta, hakemusten käsittelystä, hakijoiden haastatteluista sekä rekrytoinnin muusta valmistelusta kunnanhallitukselle.

 

Viran julistaminen haettavaksi

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei viranhaltijalain 4 §:n 3 momentin säännökset mahdollista viran täyttämistä ilman julkista hakumenettelyä. Hakuajan on oltava vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla yleisessä tietoverkossa. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Lain 5 §:n mukaan kunnanjohtajan virkaan voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

 

Hallintosäännön 40 §:n mukaan viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kunnanhallitus.

 

Viran hakuilmoitus julkaistaan ainakin kunnan verkkosivuilla, Kuntarekryssä, TE-palveluiden verkkosivuilla, Kuntalehden verkkoversiossa, Savon Sanomissa, Helsingin Sanomissa sekä sosiaalisessa mediassa.

 

Kunnanjohtajan viran rekrytointiprosessin alustava aikataulu on seuraava:
 

- 14.11.2022 kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi ja perustaa rekrytoinnin valintaryhmän.
- 21.11.-15.12.2022 klo 15.00 virkaan hakuaika.
- 20.12.2022 valintaryhmä käsittelee hakemukset, tekee ansiovertailun ja päättää haastatteluihin kutsuttavat.
- 27.-30.12.2022: haastattelut.
- vko 1-3: valintaryhmä tekee kokonaisarvion haastatelluista, valitsee mahdollisiin soveltuvuustesteihin lähetettävät henkilöt ja tekee esityksen kunnanhallitukselle.

- 23.1.2023 kunnanhallitus tekee esityksen kunnanvaltuustolle.
-  Helmikuu 2023: kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan.

 

 

Esittelijä Kunnanhallituksen puheenjohtaja

 

 

 

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: ---

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää
1. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika on 21.11. - 15.12.2022 klo 15 saakka.
2. perustaa väliaikaisen valintaryhmän kunnanjohtajan rekrytoinnin valmisteluun. Kunnanhallitus valtuuttaa valintaryhmän päättämään, missä laajuudessa konsulttipalveluita käytetään rekrytointiprosessin aikana. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastateltavat ja mahdolliset soveltuvuustesteihin lähetettävät henkilöt. Valintaryhmä tekee esityksen kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta varahenkilöstä. Valintaryhmä raportoi kunnanhallitukselle rekrytointiprosessin etenemisestä.
3. nimeää valintaryhmän jäsenet.
4. valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään hankintapäätöksen rekrytoinnissa käytettävistä konsulttipalveluista.
5. hyväksyy rekrytoinnin alustavan aikataulun. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 230 jälkeen.

Kunnanhallitus päätti

1. julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi. Hakuaika on 21.11. - 15.12.2022 klo 15 saakka.

2. perustaa väliaikaisen valintaryhmän kunnanjohtajan rekrytoinnin valmisteluun. Kunnanhallitus valtuuttaa valintaryhmän päättämään, missä laajuudessa konsulttipalveluita käytetään rekrytointiprosessin aikana. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastateltavat ja mahdolliset soveltuvuustesteihin lähetettävät henkilöt. Valintaryhmä tekee esityksen kunnanhallitukselle valittavasta henkilöstä ja mahdollisesta varahenkilöstä. Valintaryhmä raportoi kunnanhallitukselle rekrytointiprosessin etenemisestä.

3. nimetä valintaryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt: kunnanvaltuuston puheenjohtajisto Risto Daavitsainen (Sdp), Terhi Holm (PS) ja Kauko Ylikärppä (Kesk.), kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Huttunen (Kesk.), 2. vpj Merja Rautiainen (Kesk.) ja lisäksi valtuustoryhmien edustajat Henna Hiltunen (Kok.), Hannu Vartiainen (Vas.), Petri Kekäläinen (KD) ja Toni Juvonen (Vihr.). Valintaryhmän puheenjohtajana toimii Anna Huttunen. Lisäksi valintaryhmän sihteereinä toimivat hallintoasiantuntija Ella Kauppinen ja henkilöstöasiantuntija Tanja Uimonen.

4. valtuuttaa kunnanjohtajan hyväksymään hankintapäätöksen rekrytoinnissa käytettävistä konsulttipalveluista.

5. hyväksyä rekrytoinnin alustavan aikataulun. Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Tauko ajalla klo 14:55 - 15:03.