Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siilinjärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://siilinjarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.11.2022/Pykälä 238 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025

 

Kunnanhallitus 14.11.2022 § 231 

 

 

 

Valmistelija talousjohtaja Petteri Ristikangas, puh. 044 740 1103

 

Valtuuston tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio (KuntaL 110 §). Sen hyväksymisen yhteydessä on myös hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

 

Talousarvioesityksen keskeiset tunnusluvut:

 

 

TA 2023

TA 2022

TP 2021

Kunnallisvero%

9,36

22,00

22,00

Kiinteistövero% (asunto)

0,65

0,65

0,65

Verotulot *

56,1

97,6

97,5

Valtionosuudet *

11,1

43,1

40,9

Toimintamenot *

-74,3

-160,6

-157,1

Vuosikate *

8,0

1,5

7,4

Investoinnit *

9,6

6,7

4,7

Poistot *

7,4

6,7

6,8

Lainat per asukas

3 160

3 632

3 480

*milj. euroa

 

 

 

 

 

Nostot talousarvioesityksestä

 

Kuntatalous on syksyllä 2022 historiallisen suuren mullistuksen edessä, kun sote- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalousmenot supistuvat puoleen. Toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 30 %. Toimintakate kuntataloudessa supistuu n. 60 %. Vastaavasti valtionosuuksia, verotuloja ja veromenetysten korvauksia vähennetään koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Merkittävä muutos kuntien tehtävissä toteutuu hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2025, kun pääosa TE-toimistojen henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista sekä näiden palveluiden hankintatehtävät siirtyvät valtiolta kunnille.

 

Kuntapalveluissa sivistyspalveluiden asema vahvistuu merkittävästi vuodesta 2023 eteenpäin. Talousarvion vuoden 2023 toimintamenoista sivistyspalveluiden osuus on 62 prosenttia eli noin 55,8 milj. euroa.

Kunta myös panostaa merkittävästi sivistyspalveluiden resursseihin. Opetushenkilöstöä lisätään erityisesti erityisopetukseen ja kaksi uutta modernia koulurakennusta lähtee rakentumaan.

 

 

Toimintamenot

Tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ovat noin -74,336 milj. euroa, supistumista yht. -53,7 %:n edestä eli euroina n. -86,250 milj. Hyvinvointialueelle on siirtymässä n. 89,031 milj. ja peruskunnan toimintamenojen uudet nettolisäykset ovat yht. 2,781 milj. euroa (sisältää vähennyksenä myös esim. tukipalveluista poistuvia soten menojen osuuksia).

 

Henkilöstömenojen 41,1 milj. euron osuus kaikista toimintamenoista on yht. 55 %. Henkilötyövuosia on budjetoitu jääväksi kuntaan yhteensä 803. Toteutuessaan henkilötyövuotta vastaava henkilöstökulu olisi noin 51 175 euroa.

 

Palvelujen ostot vähenevät -53,232 milj. eurolla eli n. -77,1 %. Merkittävät erät kuten erikoissairaanhoito ja suuri osa muusta asiakaspalvelujen ostoista poistuvat. Jatkossa suurin osa asiakaspalvelujen ostoista muodostuu varhaiskasvatuksen palveluseteleistä, joita myönnettäisiin talousarvion perusteella n. 3,290 milj. euron edestä, kasvua budjetoitu n. 0,5 milj. euroa. Muita olennaisempia muutoksia ovat mm. toimistopalveluiden käytön vähentyminen (sotea vastaava osuus talous- ja henkilöstöhallinnossa), työterveyspalveluiden käytön vähennys (sote), verotuskustannusten vähennys (liittyy verotulojen leikkaukseen), työvoiman vuokrauksen vähennys, rakennusten kunnossapitokustannuksiin tehty lisäys terveyskeskuksen elinkaaripalveluista ja koulukuljetusten kallistuminen. Palveluiden ostojen osuus kaikista toimintamenoista on yht. 21 % ja euromäärä yht. 15,768 milj.

 

Verotulot ja valtionosuudet

Kunnan verotulojen kokonaismääräksi on talousarviossa arvioitu 56,1 milj. euroa, kun ne vuonna 2022 tulevat olemaan n. 101 milj. euroa. Tilitettävä yhteisöveron muutos koko maan osalta olisi n. -30 %, mikä osaltaan pienentää kunnan yhteisötulokertymän 5,4 milj. euroon. Kiinteistöverokertymäksi on talousarvioon arvioitu 6,1 milj. euroa.

 

Valtionosuutta arvioidaan kertyvän noin 11.145 milj. euroa (vuoden 2022 arvio n. 44 milj. euroa).

 

Vuosikate, tilikauden tulos ja kumulatiivinen tulos

Vuoden 2023 talousarvioehdotuksessa vuosikatetta muodostui 7,955 milj. euroa ja tilikauden tulos on 0,563 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnan talous muodostuisi toteutuessaan tasapainoiseksi, mutta ei rahoituksen suhteen.

 

Vuoden 2022 talousarvion tuloksen ennakoidaan syyskuun estimaatin perusteella jäävän n. -0,618 milj. euroa alijäämäiseksi. Estimaatin mukainen kehitys tarkoittaisi kumulatiivisen tuloksen säilymistä n. 5,436 milj. eurossa. Vuodelle 2023 tuloskehitys muodostuisi talousarvioesityksen mukaisesti n. 0,563 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tämä merkitsee toteutuessaan n. 6,000 milj. euron kumulatiivisen ylijäämän säilymistä talouden puskurina kiinteistöjen tase-arvojen alaskirjauksiin. Taloussuunnitelmavuosina puskurit tulevat käytettyä ja tasearvoja jää edelleen poistettavaksi.

 

Investoinnit

 Talousarviovuoden 2023 nettoinvestoinneiksi muodostuu peräti n. 9,6 milj. euroa. Summa on merkittävän suuri johtuen päiväkotikiinteistön ajoittumisesta samaan aikaan, kun kunta satsaa myös palloiluhallin pohjarakenteisiin ja osallistuu kuntaosuudella Kumpusen kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. Jatkavana kohteena on uusi pelastusasema 3,0 milj. euroa (kokonaisarvo 5,7 milj. euroa). Kuntatekniikan maa- ja vesirakentamiseen käytetään talousarviovuonna 3,6 milj. euroa. Kunnanhallituksen alaisen elinkeinoelämän kehittämiseen sekä maa-alueiden hankintaan arvioidaan käytettävän 0,8 milj. euroa.

 

Toimitilojen leasingkohteiden rahoitusosuuksia on arvioitu kertyvän vuonna 2023 noin 17,0 milj. euroa. Alkavina kohteina ovat Ahmon koulukeskus ja Siilinlahden koulu yhteensä vuonna 2023 14,0 milj. euroa. (kokonaisarvo yht. 55,0 milj. euroa).

 

Vuosikate 7,955 milj. euroa riittää investointien 80 % omarahoitusosuuteen. Investoinneista viidennes rahoitetaan lainarahalla.

 

Lainakanta

Kunnan kokonaislainamääräksi muodostuu n. 67,7 milj. euroa eli 3 160 €/asukas, edellyttäen että asukaslukuennuste 21 413 asukkaasta toteutuu.  Hyväksyessään talousarvioesityksen valtuusto myöntää vuodelle 2022 enintään 13,4 milj. euron lainanottovaltuuden.

 

 

Talousarvioiden käsittelyt lautakunnissa

 

Lautakunnat ovat käsitelleet esityksensä. Sivistyslautakunta on tehnyt esityksestä poikkeavan esityksen opetuksen tuntikehityksen kasvattamisesta.

 

 

Kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmaksi on liitteenä. Kunnanhallitukselle jaetaan myös talousarvion oheisaineistona investointeihin liittyvät lautakuntien hankekohtaiset esitykset, joiden tarkemmasta esittelystä vastaavat tarvittaessa palvelualuejohtajat hallituksen kokouksessa.

 

 

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: ---

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
 
Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.
 
Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia kunnanvaltuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin kunnanhallituksen mahdollisten muutosesitysten lisäksi.

 

Päätös Kunnanhallitus kuuli talousarvion yleisesittelyn ja seuraavien palvelualueiden esittelyt: elinvoima- ja konsernipalvelut sekä yhteiset palvelut.

Muilta osin esittelyt ja asian varsinainen päätöskäsittely siirrettiin 15.11.2022 klo 14 alkavaan kokoukseen.

 

 

Kunnanhallitus 15.11.2022 § 238  

778/02.02.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
 
Edelleen kunnanhallitus hyväksyy kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.
 
Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia kunnanvaltuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin kunnanhallituksen mahdollisten muutosesitysten lisäksi.

 

Päätös Merkittiin pöytäkirjaan, että sivistysjohtaja Antti Jokikokko esitteli talousarviota sivistyspalveluiden palvelualueen osalta. Antti Jokikokko oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14:03 - 15:41.

Tauko ajalla klo 15:41 - 15:49.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Ari Kainulainen esitteli talousarviota teknisten palveluiden palvelualueen osalta. Ari Kainulainen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15:49 - 16:52.

Tauko ajalla klo 16:52 - 17:02.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Matti Venäläinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:57.


Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2024 - 2025 taloussuunnitelmaksi ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
 
Edelleen kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen alaisten yksiköiden tulosaluejaon ja -sisällön talousarviokirjan mukaiseksi.
 
Talouspalveluilla on oikeus tehdä teknisluonteisia korjauksia kunnanvaltuustolle menevään talousarviokirjan teksteihin.

Kunnanhallitus käsitteli sivistyslautakunnan esityksen perusopetuksen tuntikehyksen lisäämisestä. Huomioiden taloussuunnitelmavuosien 2024 - 2025 epävarmuuden kunnanhallitus ei päättänyt esittää tuntikehyksen lisäystä vuoden 2023 talousarvioon. Kunnanhallitus ohjeistaa sivistyslautakuntaa seuraamaan talousarvion 2023 vaikutuksia. Tuntikehyksen lisäys arvioidaan uudelleen seuraavan talousarvion valmistelun yhteydessä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:49.